Na temelju članka 44. Zakona o poštanskim uslugama (Narodne novine, broj 144/12, 153/13 u daljnjem tekstu: Zakon) Uprava društva ORBIS EXPRESS j.d.o.o. donosi:

 

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA DRUŠTVA ORBIS EXPRESS j.d.o.o.

(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)

 

I. OPĆE ODREDBE

Naziv i sjedište davatelja poštanskih usluga i područje obavljanja usluga

 

Članak 1.


Orbis Express j.d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Novozagrebačka 2, Hrašće Turopoljsko, MBS: 080927175, OIB: 44397939771, ( u daljnjem tekstu Davatelj ) davatelj je ostalih poštanskih usluga i dopunskih usluga vezanih uz ostale poštanske usluge pod uvjetima i na način određen Zakonom o poštanskim uslugama, na cijelom području Republike Hrvatske.

Korisnik poštanskih usluga može biti svaka pravna ili fizička osoba koja se koristi poštanskim uslugama, bilo kao pošiljatelj ili primatelj poštanske pošiljke.


Opći pojmovi

Članak 2.


Ovim općim uvjetima uređuju se uvjeti, način i postupak za obavljanje poštanskih usluga koje pruža Davatelj – ostale poštanske usluge i dopunske usluge vezane uz ostale poštanske usluge pod uvjetima i na način određen Zakonom o poštanskim uslugama.

Ostale poštanske usluge su usluge prijma, usmjeravanja, prijenosa i uručenja poštanskih pošiljaka u unutarnjem prometu, koje nisu obuhvaćene univerzalnom poštanskom uslugom ili zamjenskim poštanskim uslugama.

Poštanske usluge s dodanom vrijednosti su usluge koje uz prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pošiljaka sadrže određenu dodanu vrijednost.

Dopunske usluge su usluge koje uz prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pošiljaka sadrže poseban način postupanja tijekom prijma, usmjeravanja, prijenosa i uručenja pošiljaka kod obavljanja poštanskih usluga.

Pošiljka obuhvaća svu dokumentaciju ili predmete koji se šalju po jednoj prijevoznici te ona podrazumijeva jedan ili više paketa koje pošiljatelj istodobno šalje na jednu istu adresu.
Prijevoznica označava bilo koju naljepnicu proizvedenu od strane Davatelja, koju ispunjava ili Pošiljatelj ili djelatnik Davatelja prilikom preuzimanja pošiljke, Pošiljatelj i djelatnik Davatelja potpisuju prijevoznicu. Jedan primjerak ostaje Pošiljatelju kao dokaz da je pošiljku predao na prijevoz a ostali primjerci se lijepe na pošiljku i prilikom uručenja Primatelju, Primatelj se potpisuje ili ovjerava žigom prijevoznicu ili dostavnu listu.

Paket je svaki pojedinačni paket ili komad koji Davatelj preuzme od strane Pošiljatelja. Pojedinačni paket ne smije prelaziti težinu od 50 kg ili volumen od 0,25 m3.
Prijam pošiljke podrazumijeva proces preuzimanja pošiljke koji se sukladno dogovoru Davatelja i Korisnika može izvršiti u prostorijama Pošiljatelja ili u poslovnoj jedinici Davatelja.

Uručenje pošiljke podrazumijeva proces isporuke pošiljke koji se sukladno dogovoru Davatelja i Korisnika može izvršiti na adresi Primatelja naznačenoj u prijevoznici ili u poslovnoj jedinici Davatelja.
 

Popis i opis usluga koje Davatelj pruža

Članak 3.


Davatelj obavlja slijedeće ostale poštanske usluge:
Prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje poštanskih pošiljaka

- Usluge s dodanom vrijednosti (Orbis 240, Orbis 120, Orbis 60, Express)

Orbis 240 je usluga s dodanom vrijednosti u kojoj se isporuka pošiljke vrši unutar 240 minuta za najmanje tri pošiljke preuzete do 12h, a nakon toga u roku jednog radnog dana (D+1).

Orbis 120 je usluga s dodanom vrijednosti u kojoj se isporuka pošiljke vrši unutar 120 minuta za pošiljke preuzete do 12h, a nakon toga u roku jednog radnog dana (D+1).

Orbis 60 je usluga s dodanom vrijednosti u kojoj se isporuka pošiljke vrši unutar 60 minuta za pošiljke preuzete do 12h, a nakon toga u roku jednog radnog dana (D+1).

Express je usluga s dodanom vrijednosti u kojoj se isporuka pošiljke vrši u roku dva radna dana od prijma pošiljke (D+2).

Davatelj obavlja i slijedeće dopunske usluge:
Pakiranje pošiljaka (vezano uz fazu prijma)
1. Otkupnina
2. Povrat ovjerene dokumentacije
3. Praćenje pošiljke putem interneta
4. Uručenje pošiljke određenoj osobi

Pošiljatelj poštanske pošiljke dužan je prije prijma zapakirati pošiljku na način propisan u ovim Općim uvjetima. Pošiljatelj prije prijma pošiljke može od Davatelja zatražiti uslugu pakiranja pošiljke. U tom slučaju Davatelj će na zahtjev Pošiljatelja pošiljku zapakirati na odgovarajući način, propisan u ovim Općim uvjetima.

Pošiljatelj koji s Davateljem ima sklopljen Ugovor prigodom predaje pošiljke može zahtijevati od Davatelja da se pošiljka uruči primatelju uz prethodnu naplatu otkupnine od Primatelja u korist Pošiljatelja. Primatelj plaća Davatelju cijenu otkupne pošiljke u gotovini, najviše do iznosa od 10.000 kn, a za što mu Davatelj izdaje potvrdu o uplati otkupnog iznosa. Ovakvu uslugu moguće je ostvariti isključivo ako je Pošiljatelj ovakvu uslugu ugovorio sa Davateljem.

Prilikom uručenja pošiljke primatelju, Davatelj će zatražiti od primatelja da svojim potpisom ovjeri prijevoznicu ili potvrdu o dostavi koja se po zahtjevu može vratiti pošiljatelju. Takva usluga obavlja se isključivo na zahtjev Korisnika i posebno se označava na prijevoznici. Uručenje se sukladno dogovoru Davatelja i Korisnika može izvršiti na adresi naznačenoj na prijevoznici ili u poslovnoj jedinici Davatelja.

Praćenje tijeka prijenosa pošiljke putem interneta podrazumijeva sustav kojim se omogućava online praćenje pošiljaka na internetskoj stranici Davatelja u svrhu lakšeg praćenja statusa pošiljke.

Pošiljatelj može tražiti uslugu uručenja pošiljke isključivo određenoj osobi a takvu uslugu obvezno naznačiti na prijevoznici i nalijepiti naljepnicu na pošiljku: uručiti osobno naznačenom primatelju. Ovakvu uslugu moguće je ostvariti isključivo ako je Pošiljatelj ovu uslugu ugovorio sa Davateljem.

Članak 4.


Davatelj vrši poštanske usluge na cijelom području Republike Hrvatske sukladno zonama definiranim u cjeniku usluga Davatelja i ovim Općim uvjetima.

Davatelj vrši poštanske usluge s dodanom vrijednosti komercijalnih naziva Orbis 240, Orbis 120 i Orbis 60 samo na području Grada Zagreba.

Područje djelovanja zona za usluge Orbis 240, Orbis 120 i Orbis 60 je:
ZONA I: Grad Zagreb, zona tramvaja
ZONA II: Dubrava, Vrbani, Rudeš, Mlinovi, Šestine, Novi Zagreb, Pantovčak do br. 140
ZONA III: Čučerje, Markuševac, Sesvete, Podsused, Lučko, Hrašće, Veliko polje
ZONA IV: Dugo selo, Samobor, Zaprešić, Hrv. Leskovac, Velika Gorica

Područje djelovanja zona za uslugu Express je:
ZONA I: Zagrebačka županija, Bjelovar, Čakovec, Dubrovnik, Karlovac, Krapina, Osijek, Pula, Rijeka, Sisak, Sl. Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Zadar.
ZONA II: Ostala mjesta na području Republike Hrvatske.

 

II. NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA USLUGA


Usluge koje davatelj usluge pruža

Članak 5.


Pošiljatelj ima pravo i obvezu koristiti uslugu koja odgovara sadržaju pošiljke, karakteru pošiljke, vrijednosti pošiljke i značenju pošiljke za Pošiljatelja, a za obavljenu uslugu plaća cijenu određenu Cjenikom ostalih poštanskih usluga Davatelja.

Davatelj obavlja poštanske usluge dostave pošiljaka od svoje poslovne jedinice ili druge lokacije prema pozivu Pošiljatelja na kojoj pošiljatelj predaje pošiljku do mjesta uručenja primatelju.

Na području gdje Davatelj nema organiziranu dostavu pošiljaka, obavljanje usluga organizirati će se putem ugovornih partnera, a dopunske usluge će se obavljati u razini koju će ugovorni partner moći ponuditi.

Davatelj obavlja poštanske usluge u pravilu, na temelju ugovora o pristupanju, uz uvjete određene Zakonom o poštanskim uslugama i ovim Općim uvjetima. Ugovor o pristupanju je ugovor bez pisanog oblika, kojim se uređuju međusobna prava i obveze Davatelja i Pošiljatelja sukladno ovim Općim uvjetima. Ugovor o pristupanju smatra se sklopljenim kada Davatelj preuzme pošiljku.

Vrijeme sklapanja ugovora o pristupanju određuje se prema datumu označenom na prijevoznici ili na potvrdi o primitku pošiljke, isto kao i plaćanje pošiljke.

Međusobna prava i obveze iz ugovora o pristupanju zasnivaju se između Davatelja i pošiljatelja. Nakon uručenja pošiljke određena prava i obveze iz ugovora o pristupanju prelaze, u skladu s odredbama Zakona o poštanskim uslugama i ovim Općim uvjetima, s pošiljatelja na primatelja pošiljke.

Korisnik može s Davateljem poštanskih usluga sklopiti pisani ugovor o suradnji kojim se uređuju posebni uvjeti, način i postupak obavljanja poštanskih usluga.

Za plaćanje se mogu koristiti službena sredstva plaćanja u Republici Hrvatskoj.

Davatelj je obvezan javno objaviti pregledan Cjenik te vidljivo istaknuti izvadak iz Cjenika u prostorima namijenjenim korisnicima poštanskih usluga i na zahtjev Korisnika dati Cjenik poštanskih usluga na uvid.
 

Zabranjene pošiljke

Članak 6.


Poštanska pošiljka ne smije sadržavati:
- životinje, zlato ili srebro u polugama ili šipkama, novac, prenosive instrumente plaćanja koji glase na donositelja, drago kamenje i plemenite metale, vatreno oružje, te njihove dijelove i streljivo, ljudske posmrtne ostatke, pornografiju i nelegalne narkotike/droge, kao i druge zabranjene predmete u smislu Zakona o poštanskim uslugama i drugih mjerodavnih propisa.


Isporuke i pošiljke koje nije moguće isporučiti

Članak 7.


Pošiljke se ne mogu isporučivati na poštanske pretince ili poste restante.

Pošiljke se isporučuju na adresu Primatelja koju je dao Pošiljatelj, uposlenicima kod pravne osobe, osobno Primatelju, zakonskom zastupniku ili opunomoćenoj osobi.

Ako uručenje nije moguće Primatelju se u kućnom kovčežiću ostavlja obavijest s naznakom roka i mjesta preuzimanja pošiljke. Ako primatelj u navedenom roku ne preuzme pošiljku, Davatelj usluge pošiljku vraća Pošiljatelju.

Ako Primatelj odbije isporuku ili odbije platiti za nju, ili se pošiljka smatra neprihvatljivom, ili ako se Primatelj ne može locirati, Davatelj će pošiljku pokušati vratiti Pošiljatelju. Ukoliko Pošiljatelj i Primatelj odbiju primitak pošiljke Davatelj usluge će o takvim pošiljkama voditi evidenciju, pošiljke čuvati godinu dana od dana pokušaja uručenja, te ako se u tom roku pošiljka ne isporuči Pošiljatelju ili Primatelju, povjerenstvo Davatelja poštanskih usluga odlučit će o daljnjem postupanju s Pošiljkom.


Pregled

Članak 8.


Davatelj ima pravo otvoriti i pregledati pošiljku, uz pristanak Pošiljatelja ili Primatelja ili pred povjerenstvom, u sljedećim slučajevima;

 • kad se pošiljka ne može uručiti Primatelju niti vratiti Pošiljatelju (neuručiva)
 • kad postoji osnovana sumnja da se u pošiljci nalaze zabranjeni predmeti iz čl. 6.
 • kad je poštanska pošiljka oštećena tako da je ugrožen njezin sadržaj

Ako Davatelj usluge ustanovi da pošiljka sadrži zabranjene predmete iz čl. 6. ili da je oštećena tako da je ugrožen njezin sadržaj tada će sastaviti zapisnik u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje Pošiljatelju ili Primatelju pošiljke, ili nadležnom tijelu u skladu s posebnim propisom.

Naplata i obračun pošiljke

Članak 9.


Troškove pošiljke Davatelj obračunava prema većoj težini, da li stvarnoj ili volumetričkoj, a svaka pošiljka može se ponovno vagati ili ponovno mjeriti od strane Davatelja da bi se potvrdila dotična kalkulacija. Pošiljatelj će platiti ili nadoknaditi sve troškove slanja pošiljke, skladištenja i poreza za usluge ukoliko Davatelj utvrdi da stvarna težina ili dimenzije ne odgovaraju podacima navedenima u prijevoznici ili da je pošiljka neprihvatljiva za transport. U slučaju da Pošiljatelj koji s Davateljem ima sklopljen ugovor naznači na prijevoznici da poštarinu plaća Primatelj, a Primatelj odbije platiti poštarinu, onda Davatelj ima pravo naplatiti svoje usluge od Pošiljatelja.

Ako Pošiljatelj odbija platiti poštarinu, Davatelj ima pravo zadržati pošiljke koje je trebao uručiti za Pošiljatelja.

 


III. ODGOVORNOST


Odgovornost davatelja

Članak 10.


Davatelj je obvezan pošiljke prenijeti i uručiti u stanju u kakvom ih je zaprimio.

Davatelj je obvezan pošiljke uručiti u zadanom roku na adrese naznačene na pošiljkama.

Davatelj odgovara korisnicima u slučaju:
 

 • gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke
 • prekoračenja roka uručenja pošiljke
 • neobavljene ili necjelovito obavljene usluge

Davatelj odgovara za pošiljke do visine naznačene vrijednosti i ne odgovara za stvarnu štetu ili izmaklu dobit Korisnika nastalu zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, prekoračenja roka uručenja pošiljke ili neobavljene ili necjelovito obavljene usluge.


Davatelj ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu koja bi proizašla iz okolnosti koje su izvan njegove kontrole a koje uključuju sljedeće, ali nisu ograničene samo na njih:
 

 • “Elementarne nepogode” – tj. potres, ciklon, oluja, poplava, magla, snijeg
 • “Viša sila” – tj. rat, pad aviona ili embargo
 • bilo koja greška ili svojstvo vezano za prirodu Pošiljke, čak i ako je poznata Davatelju
 • pobuna ili građanski rat
 • bilo koji čin ili propust od strane osobe koja nije zaposlenik Davatelja tj. Pošiljatelj, Primatelj, treća strana, carinik ili državni službenik
 • industrijsko djelovanje
 • električno ili magnetsko oštećenje ili brisanje elektronskih ili fotografskih slika, podataka ili snimaka
 • Zastoj u prometu

Kada Korisnik ne podnese zahtjev za naknadu štete u predviđenom roku, kada je do oštećenja pošiljke došlo zbog neadekvatnog pakiranja pošiljke.

 IV. PRIGOVORI KORISNIKA


Način i rokovi

Članak 11.


Ako Pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba smatra da pošiljka nije uručena primatelju, ili da mu je uručena sa zakašnjenjem, ili da ugovorena usluga nije obavljena ili nije obavljena u cijelosti, može Davatelju podnijeti pisani prigovor u roku od tri mjeseca od dana predaje poštanske pošiljke.

Prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke primatelj ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti odmah pri uručenju pošiljke.

Prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke može se podnijeti nakon uručenja poštanske pošiljke samo ako primatelj priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke nije nastalo nakon uručenja.

Davatelj je obvezan izjasniti se o utemeljenosti prigovora u roku 30 (trideset) dana od dana njezina podnošenja.

Davatelj je obvezan dostaviti Korisniku pisani odgovor o utemeljenosti prigovora u roku od najviše 30 (trideset) dana od dana podnošenja prijave.

Korisnik svoj prigovor može predati osobno u poslovnoj jedinici Davatelja, putem e-maila navedenog na službenoj internetskoj stranici Davatelja usluge ili preporučenom poštom na adresu: Orbis express j.d.o.o., Novozagrebačka 2, 10 020 Novi Zagreb.

Ukoliko nije zadovoljan rješenjem i odgovorom Davatelja, Korisnik ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) povjerenstvu za pritužbe potrošača Davatelja u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja pisanog odgovora na adresu Davatelja.

Povjerenstvo za pritužbe potrošača Davatelja poštanskih usluga obvezno je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja njegove pritužbe.

U slučaju spora između Korisnika i Davatelja u vezi s rješavanjem prigovora Korisnik može, prije pokretanja sudskog postupka, podnijeti zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljenog odgovora iz stavka 7. ovog članka.


V. NAKNADA ŠTETE


Članak 12.


Za gubitak, potpuno ili djelomično oštećenje kao i umanjenje sadržaja pošiljke vraća se iznos u visini peterostrukog iznosa naplaćene poštarine.

Za prekoračenje roka prijenosa pošiljke vraća se iznos u visini trostrukog iznosa naplaćene poštarine.
Svaki odštetni zahtjev za gubitak, potpuno ili djelomično oštećenje kao i umanjenje sadržaja pošiljke bit će proslijeđen osiguravajućem zavodu da štetu procijeni i isplati naknadu, iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do maksimalnog iznosa od 100.000 kn uz dokaz da su poštarina i osiguranje plaćeni. Odgovornost Davatelja usluge je ograničena na maksimalni iznos do 100.000 kn po štetnom događaju.
U slučaju da Pošiljatelj preda na prijevoz Davatelju slipove kreditnih, debitnih ili drugih vrsta bankovnih kartica, recepte, čekove, čekovne knjižice, mjenice, zadužnice, ulaznice, putničke karte, dionice ili isprave o dionicama, obveznice, police osiguranja, te bilo kakve druge isprave, ugovore ili dokumente te dođe do gubitka ili potpunog oštećenja sadržaja takve pošiljke za koji je odgovoran Davatelj usluge, i Korisnik potražuje naknadu štete u iznosu koji prelazi iznos od peterostruke naknade na koju bi Korisnik imao pravo sukladno odredbama ovih općih uvjeta, onda će se iznosom štete smatrati iznos koji odgovara dokazivom trošku ponovnog pribavljanja, odnosno ishođenja izgubljene ili oštećene isprave, dokumenta ili ugovora. U trošak pribavljanja ili ishođenja neće se priznati trošak radne snage, odnosno osoblja potrebnog za pribavljanje isprave, dokumenta ili ugovora. Osoba koja potražuje naknadu štete dužna je postupati u dobroj vjeri i poduzeti sve potrebne mjere kako bi se uz što manji trošak pribavila odnosno ishodila takva isprava, dokument ili ugovor.

Odgovornost Davatelja usluge je ograničena na maksimalni iznos do 100.000 kn po štetnom događaju u unutarnjem prometu.VI. ROKOVI ZA URUČENJE POŠILJAKA


Članak 13.


Rok uručenja podrazumijeva vrijeme od prijma pošiljke do uručenja Primatelju.

Usluge s dodanom vrijednosti komercijalnih naziva Orbis 240, Orbis 120 i Orbis 60, Davatelj je obvezan uručiti u roku 240 (dvjestočetrdeset) minuta, 120 (stodvadeset) minuta i 60 (šezdeset) minuta za pošiljke preuzete do 12h, a nakon tog vremena u roku D+1.

Uslugu s dodanom vrijednosti komercijalnog naziva Express Davatelj je obvezan uručiti u roku dva radna dana od dana prijma pošiljke (D+2).

Za pošiljke zaprimljene do 14 sati kao dan prijma računa se isti dan, a za pošiljke zaprimljene nakon 14 sati kao dan prijma računa se idući dan.

U rokove uručenja pošiljaka računaju se radni dani od ponedjeljka do petka.

U slučaju da pošiljka iz bilo kojeg razloga nije mogla biti uručena primatelju, kao dan uručenja računa se dan kada je obavljen pokušaj dostave pošiljke, odnosno kada je primatelju ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke.

U rokove se ne računa:

 • Vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja.
 • Zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje Davatelja.
 • Neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava

Za pošiljke adresirane na otoke rok za uručenje produljuje se za jedan radni dan.

 

VII. POŠILJATELJEVE GARANCIJE I OSIGURANJE OD ŠTETE


Članak 14.


Pošiljatelj je obvezan pakirati pošiljku na način da se zaštiti njezin sadržaj, druge pošiljke i radnici koji rukuju pošiljkom.

Pošiljatelj je odgovoran i za unutarnje pakiranje poštanskih pošiljaka.

Davatelj poštanskih usluga obvezan je poštansku pošiljku prenijeti i uručiti u stanju u kojem je ona zaprimljena.

Pošiljatelj će nadoknaditi štetu Davatelju i neće ga smatrati krivim za bilo koji gubitak ili štetu proizašlu iz činjenice propusta Pošiljatelja da radi u skladu sa važećim zakonima i ovim općim uvjetima i propisima, niti za to ako Pošiljatelj prekrši slijedeće garancije i uvjete:

 • da su sve informacije koje Pošiljatelj ili njegovi zastupnici daju potpune i točne;
 • da je Pošiljka pripremljena na siguran način od strane zaposlenika Pošiljatelja;
 • da je Pošiljatelj zaštitio pošiljku od neovlaštenog rukovanja tijekom pripreme, skladištenja i transporta do Primatelja
 • da je pošiljka ispravno označena i adresirana i zapakirana na način da zaštiti njezin sadržaj, druge pošiljke i radnike koji rukuju s pošiljkom.
 • Pod pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajući omot, plastičnu foliju punjenu zrakom, drveni sanduk, ljepljiva vrpca, plastična svezica, kartonska kutija, radi sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke da osigura siguran transport, uz uobičajeno rukovanje; da su pošiljke označene na ispravan način: pazi lomljivo staklene i lako lomljivo i osjetljive predmete. Pošiljatelj je dužan zapakirati pojedinačno u čvrstu kutiju koja je ispunjena odgovarajućim zaštitnim materijalom papir, stiropor, spužva ili slično, tekućine i topljive stvari Pošiljatelj je dužan zatvoriti u nepropusnu posudu ili kakav drugi nepropusni omot-prvo pakiranje, nepropusna posuda ili kakav drugi materijal umotati u materijal koji je sposoban upiti tekućinu u slučaju loma ili puštanja posude odnosno omota u kojem se tekućina ili topljiva stvar nalazi. Na kraju Pošiljatelj je dužan takvu pošiljku još staviti u čvrstu kutiju-drugo pakiranje i označiti da je sadržaj pošiljke tekućina ili topljiva stvar.
 • Davatelj ima pravo odbiti preuzeti pošiljku od Pošiljatelja ukoliko smatra da pošiljka nije zapakirana na način kao što je propisano ovim općim uvjetima, ukoliko pošiljka nije adresirana na način propisan ovim općim uvjetima, ukoliko pošiljci nedostaje ili je nepotpuna, nečitljiva, oštećena ili na bilo koji drugi način neupotrebljiva prijevoznička dokumentacija, ukoliko Davatelj usluge smatra da bi preuzimanjem pošiljke na prijevoz ugrozio svoje poslovanje, život ili zdravlje radnika ili trećih osoba ili da bi mogla nastati šteta na njegovoj imovini ili imovini trećih osoba.
 • Davatelj ne snosi odgovornost za štetu koja nastane na pošiljci iz razloga što Pošiljatelj nije koristio prilikom pakiranja odgovarajući materijal ili iz razloga što se Pošiljatelj nije pridržavao uputa za pakiranje navedene u ovim općim uvjetima.

Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, činjenica da je Davatelj preuzeo pošiljku na prijevoz ne znači da je Pošiljatelj pošiljku zapakirao u skladu sa odredbama ovih općih uvjeta.

Članak 15.


Pošiljatelj je suglasan sa svakom rutom i skretanjima, uključujući mogućnost da se pošiljka može slati posrednim putem uz mjesta zaustavljanja.

U slučaju oscilacije cijene nafte na tržištu Davatelj zadržava pravo jednostrane korekcije cijene svojih usluga prijevoza pošiljaka – dodatak na gorivo.

Članak 16.


U trenutku kada Korisnik od Davatelja naruči uslugu, smatrat će se da je u tom trenutku pročitao važeće Opće uvjete Davatelja te da ih u cijelosti prihvaća.

 


VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Važeći zakon

Članak 17.


Za sve sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih općih uvjeta, Davatelj i Korisnik usluge nastojat će riješiti mirnim putem.

Ukoliko Davatelj i Korisnik usluge ne uspiju spor u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova bit će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 18.


Davatelj zadržava pravo jednostrane izmjene i dopune Općih uvjeta. Izmjene i dopune Općih uvjeta objavljuju se na internetskoj stranici i u poslovnim prostorijama Davatelja u obliku pročišćenog teksta.

Davatelj će donesene izmjene Općih uvjeta dostaviti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti najmanje 15 dana prije početka njihove primjene.

Davatelj će donesene izmjene Općih uvjeta objaviti na svojim internetskim stranicama najmanje osam dana prije početka njihove primjene.

Ukoliko osoba koja s Davateljem ima sklopljen ugovor u roku od sedam dana od dana objave izmjena i dopuna Općih uvjeta ne otkaže ugovor, smatrat će se da takva osoba prihvaća učinjene izmjene i dopune Općih uvjeta.


Članak 19.


Ako Korisnik ima izuzetno hitnu i važnu pošiljku, čiji bi gubitak ili kašnjenje rezultiralo zahtjevom za odštetu, Korisnik mora kontaktirati svog vlastitog predstavnika osiguravajućeg društva kako bi pošiljku osigurao od takvih rizika, jer Davatelj ne preuzima ovu vrstu odgovornosti, ne nudi, niti ugovara ovakvo osiguranje.

Članak 20.


Ovi opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 05. ožujka 2015.

Odstupanje od odredaba ovih Općih uvjeta moguće je ukoliko Davatelj i Korisnik sklope Ugovor o obavljanju ostalih poštanskih usluga kojim se ta odstupanja reguliraju.


U Zagrebu, 18. veljače 2015.god.


ORBIS EXPRESS j.d.o.o.

Kontaktirajte nas
01 5513 397 
095 3977 715

Imate potrebu za učestalim slanjem pošiljaka? Iskoristite mogućnost potpisivanja ugovora, te ostvarite dodatne pogodnosti.

Kontakt obrazacToscana CMS powered by Aktiv Marketing